SG016    
English Name:
Ornamental Clover 
Latin name:
Trifolium Linn.
Sow: 15-25C   
Grow: 15-35C
Height: Cover
Packet price: 1.19
SG006    
English Name:
Molucca Balm 
Latin name:
Molucella laevis
Sow: 20-25C   
Grow: 18-40C
Height: 40-50cm
Packet price: 1.79
SG001    
English Name:
Bluegrass 
Latin name:
Poa Linn.
Sow: 18-25C   
Grow: 15-36C
Height: Cover
Packet price: 1.79
SG002    
English Name:
Bashfulgrass 
Latin name:
Mimosa Pudica
Sow: 20-26C   
Grow: 18-40C
Height: 20-30cm
Packet price: 1.79
SG003    
English Name:
Setose Asparagus
Latin name:
Asparagas
Sow: 18-25C   
Grow: 15-36C
Height: Cover
Packet price: 1.79
SG004    
English Name:
Danceweed 
Latin name:
Codariocalyx gyrans
Sow: 20-26C   
Grow: 18-40C
Height: 180cm
Packet price: 1.49
SG017   
English Name:
Rockery Clover 
Latin name:
Trifolium Linn.
Sow: 15-25C   
Grow: 15-35C
Height: Cover
Packet price: 1.29
SG008    
English Name:
Silvermargin Spurge 
Latin name:
Euphorbia marginata
Sow: 20-26C   
Grow: 20-40C
Height: 50-60cm
Packet price: 1.69
SG007    
English Name:
Summer Cypress 
Latin name:
Kochia scoparia var
Sow: 20-26C   
Grow: 18-40C
Height: 30-40cm
Packet price: 1.69
SG005    
English Name:
Garden Coleus 
Latin name:
Coleus wizard
Sow: 18-25C   
Grow: 15-36C
Height: 30-40cm
Packet price: 1. 49
SG009    
English Name:
Job's Tears 
Latin name:
Coix lacryma-jobi linn.
Sow: 20-25C   
Grow: 18-40C
Height: 30-40cm
Packet price: 1.69
SG018    
English Name:
Immortal Ball 
Latin name:
Echinocactus Link et otto
Sow: 20-25C   
Grow: 18-40C
Height: 15-20cm
Packet price: 1.49
SG019    
English Name:
Japan Creeper 
Latin name:
Parthencoissus
Sow: 20-25C   
Grow: 18-40C
Height: Creeper
Packet price: 1.79
SG012    
English Name:
Dusty Miller 
Latin name:
Senecio cineraria
Sow: 20-25C   
Grow: 10-40C
Height: 20-30cm
Packet price: 1.79
SG010    
English Name:
Kikuyu Grass 
Latin name:
Pennisetum
Sow: 20-25C   
Grow: 85-40C
Height: 50-60cm
Packet price: 1.89
SG011    
English Name:
Jiji Grass 
Latin name:
Achnatherum caragana
Sow: 20-25C   
Grow: 18-40C
Height: 60-80cm
Packet price: 1.79
30
5
75
SG013    
English Name:
Yellow Joseph's Coat
Latin name:
Amaranthus tricolour
Sow: 20-25C   
Grow: 15-40C
Height: 40-70 cm
Packet price: 1.79
SG014    
English Name:
Joseph's Coat Red
Latin name:
Amaranthus tricolour
Sow: 20-25C   
Grow: 15-40C
Height: 40-70 cm
Packet price: 1.79
SG015    
English Name:
Joseph's Coat Tricolour
Latin name:
Amaranthus tricolour
Sow: 20-25C   
Grow: 15-40C
Height: 40-70 cm
Packet price: 1.79
SG021    
English Name:
Lucky Fruit 
Latin name: Chenopodium strawberry
Sow: 18-25C   
Grow: 15-35C
Height: 40-60cm
Packet price: 1.79
SG022    
English Name:
Jerusalem Cherry 
Latin name: Solanum pseudocapsicum
Sow: 28-25C   
Grow: 15-35C
Height: 40-60cm
Packet price: 1.79
SG020    
English Name:
Castor Bean 
Latin name:
Ricinus communis
Sow: 18-25C   
Grow: 15-35C
Height: 150-200
Packet price: 1.89
6
20
20
SG023    
English Name: Wolftail Grass    
Latin name:
Pennisetum    
Sow: 18-25C 
Grow: 15-40C
Packet price: 1.69
30
Walmer's Seeds
Quality Seeds for a Changing Environment
30
20
25
5
15
SG024    
English Name:
Coral Berry    
Latin name:
Ardisia crenata Sims.    
Sow: 20-25C 
Grow: 20-38C
Packet price: 1.69
10
index sitemap advanced
search engine by freefind