SA001    
English Name:
Dwarf Scarlet Salvia 
Latin name:
Salvia Splendens
Sow: 20-25C   
Grow: 15-35C
Height: 30-40cm
Packet price: 1.29
SA002    
English Name:
Tall Scarlet Salvia  
Latin name:
Salvia splendens
Sow: 20-25C   
Grow: 15-35C
Height: 40-60cm
Packet price: 1.29
SA003    
English Name:
White Salvia  
Latin name: Salvia splendens var.alba
Sow: 18-25C   
Grow: 15-38C
Height: 20-30cm
Packet price: 1.43
SA004    
English Name:
Purple Salvia  
Latin name:
Salvia splendens
Sow: 18-25C   
Grow: 15-38C
Height: 25-35cm
Packet price: 1.43
SA005    
English Name:
BlueSalvia  
Latin name:
Salvia farinacea
Sow: 18-25C   
Grow: 15-38C
Height: 45cm
Packet price: 1.43
SA006    
English Name:
Blue Painted Salvia  
Latin name:
Salvia horminum
Sow: 22-26C   
Grow: 18-41C
Height: 45cm
Packet price: 1.56
SA007    
English Name:
Pink Painted Salvia  
Latin name:
Salvia horminum
Sow: 22-26C   
Grow: 18-41C
Height: 45cm
Packet price: 1.56
SA008    
English Name:
Pink Petunia  
Latin name:
Petumia hybrida
Sow: 22-26C   
Grow: 15-35C
Height: 15-20cm
Packet price: 1.55
SA009    
English Name:
Red Petunia  
Latin name:
Salvia splendens
Sow: 22-26C   
Grow: 15-35C
Height: 15-20cm
Packet price: 1.43
SA010    
English Name:
Common Cockscomb  
Latin name:
Celosia cristata
Sow: 22-26C   
Grow: 20-38C
Height: 20-30cm
Packet price: 1.67
SA011    
English Name:
Plume Cockscomb  
Latin name:
Celosia plumosa
Sow: 22-26C   
Grow: 20-38C
Height: 20-30cm
Packet price: 1.67
SA012    
English Name: China Aster Mixed  
Latin name:
Callistephus chinensis Nees.
Sow: 22-26C   
Grow: 20-36C
Height: 30-40cm
Packet price: 1.55
SA013    
English Name:
Pink China Aster  
Latin name:
Callistephus chinensis Nees.
Sow: 22-26C   
Grow: 20-36C
Height: 30-40cm
Packet price: 1.67
SA014    
English Name:
China Blue Aster  
Latin name:
Callistephus chinensis Nees.
Sow: 22-26C   
Grow: 20-36C
Height: 30-40cm
Packet price: 1.55
SA015    
English Name:
Yellow Aztec Marigold  
Latin name:
Tagetes erecta
Sow: 20-25C   
Grow: 18-36C
Height: 30-40cm
Packet price: 1.67
SA016    
English Name:
Orange Aztec Marigold  
Latin name:
Tagetes erecta
Sow: 20-25C   
Grow: 18-36C
Height: 30-40cm
Packet price: 1.55
SA017    
English Name:
Yellow French Marigold  
Latin name:
Tagetes patula
Sow: 22-26C   
Grow: 18-40C
Height: 15-25cm
Packet price: 1.89
SA018    
English Name:
Orange French Marigold  
Latin name:
Tagetes patula
Sow: 22-26C   
Grow: 18-40C
Height: 15-25cm
Packet price: 1.55
SA019    
English Name:
Bicolour French Marigold  
Latin name:
Tagetes patula
Sow: 22-26C   
Grow: 18-40C
Height: 15-25cm
Packet price: 1.89
SA020    
English Name:
Star Marigold  
Latin name:
Tagetes tenuifolia
Sow: 22-26C   
Grow: 18-40C
Height: 15-25cm
Packet price: 1.89
SA021    
English Name:
Mixed Colour Verbena  
Latin name:
Verbena hybrida
Sow: 20-25C   
Grow: 15-35C
Height: 20-30cm
Packet price: 1.55
SA022    
English Name:
Red Verbena  
Latin name:
Verbena hybrida
Sow: 18-25C   
Grow: 15-38C
Height: 20-30cm
Packet price: 1.29
SA023    
English Name:
Pink Verbena  
Latin name:
Verbena hybrida
Sow: 18-25C   
Grow: 15-38C
Height: 20-30cm
Packet price: 1.29
SA024    
English Name:
Blue Verbena  
Latin name:
Verbena hybrida
Sow: 18-25C   
Grow: 15-38C
Height: 20-30cm
Packet price: 1.29
SA025    
English Name:
White Verbena  
Latin name:
Verbena hybrida
Sow: 18-25C   
Grow: 15-38C
Height: 20-30cm
Packet price: 1.43
SA026    
English Name:
Apple Verbena  
Latin name:
Verbena hybrida
Sow: 18-25C   
Grow: 15-38C
Height: 20-30cm
Packet price: 1.67
SA027    
English Name:
Canada Cherry Verbena  
Latin name:
Verbena hybrida
Sow: 20-25C   
Grow: 15-35C
Height: 20-30cm
Packet price: 1.67
SA028    
English Name:
Garden Balsam  
Latin name:
Impatiens balsamina
Sow: 18-35C   
Grow: 20-40C
Height: 30-40cm
Packet price: 1.29
SA029    
English Name:
Garden Balsam Mixed  
Latin name:
Impatiens balsamina
Sow: 20-25C   
Grow: 18-40C
Height: 20-30cm
Packet price: 1.55
SA030    
English Name:
Red Garden Balsam 
Latin name:
Impatiens balsamina
Sow: 20-25C   
Grow: 18-40C
Height: 20-30cm
Packet price: 1.43
SA031    
English Name:
Pink Garden Balsam  
Latin name:
Impatiens balsamina
Sow: 20-25C   
Grow: 18-40C
Height: 20-30cm
Packet price: 1.67
SA032    
English Name:
Purple Garden Balsam  
Latin name:
Impatiens balsamina
Sow: 20-25C   
Grow: 18-40C
Height: 20-30cm
Packet price: 1.67
SA033    
English Name:
Sun Plant Mixed  
Latin name:
Portulaca grandiflora
Sow: 20-26C   
Grow: 20-40C
Height: 10-15cm
Packet price: 1.89
SA034    
English Name:
Pink Sun Plant  
Latin name:
Portulaca grandiflora
Sow: 20-26C   
Grow: 20-40C
Height: 10-15cm
Packet price: 1.67
SA035    
English Name:
Red Sun Plant  
Latin name:
Portulaca grandiflora
Sow: 20-26C   
Grow: 20-40C
Height: 10-15cm
Packet price: 1.55
SA040   
English Name: Large Pink Zinnia
Latin name:
Zinnia elegans
Sow: 22-26C   
Grow: 20-40C
Height: 30-50cm
Packet price: 1.43
SA041  
English Name: Large Yellow Zinnia
Latin name:
Zinnia elegans
Sow: 22-26C   
Grow: 20-40C
Height: 30-50cm
Packet price: 1.43
SA036    
English Name:
Yellow Sun Plant  
Latin name:
Portulaca grandiflora
Sow: 20-26C   
Grow: 20-40C
Height: 10-15cm
Packet price: 1.79
SA046    
English Name:
Yellow Snapdragon  
Latin name:
Antirrhinum majus
Sow: 20-25C   
Grow: 18-38C
Height: 30-40cm
Packet price: 1.19
SA039   
English Name: Large Red Zinnia  
Latin name:
Zinnia elegans
Sow: 22-26C   
Grow: 20-40C
Height: 30-50cm
Packet price: 1.43
SA042   
English Name: Garden Zinnia  
Latin name:
Zinnia elegans
Sow: 22-26C   
Grow: 20-40C
Height: 30-50cm
Packet price: 1.43
SA038   
English Name:
Mixed Zinnia
Latin name:
Zinnia elegans
Sow: 22-26C   
Grow: 20-40C
Height: 30-50cm
Packet price: 1. 43
SA037    
English Name:
White Sun Plant  
Latin name:
Portulaca grandiflora
Sow: 20-26C   
Grow: 20-40C
Height: 10-15cm
Packet price: 1.79
SA045    
English Name:
Pink Snapdragon  
Latin name:
Antirrhinum majus
Sow: 20-25C   
Grow: 18-38C
Height: 30-40cm
Packet price: 1.19
SA044    
English Name: Red Snapdragon  
Latin name:
Antirrhinum majus
Sow: 20-25C   
Grow: 18-38C
Height: 30-40cm
Packet price: 1.19
SA043    
English Name: Mixed Colour Snapdragon  
Latin name:
Antirrhinum majus
Sow: 20-25C   
Grow: 18-38C
Height: 30-40cm
Packet price: 1.19
SA047    
English Name:
Yellow Pot Marigold  
Latin name:
Calendula officinalis
Sow: 20-25C   
Grow: 10-30C
Height: 20-30cm
Packet price: 1.89
SA048    
English Name:
Orange Pot Marigold  
Latin name:
Calendula officinalis
Sow: 20-25C   
Grow: 10-30C
Height: 20-30cm
Packet price: 1.89
SA182    
English Name:
Chinese Lantern Plant
Latin name:
Physalis alkekehgi
Sow: 20-25C   
Grow: 15-38C
Height: 30-50cm
Packet price: 1.43
SA049    
English Name:
Phlox  
Latin name:
Phlox Linn.
Sow: 20-25C   
Grow: 18-38C
Height: 30-60C
Packet price: 1.29
SA050    
English Name:
Graceful Gypsophila  
Latin name:
Gypsophila elegans
Sow: 18-25C   
Grow: 15-30C
Height: 30-40C
Packet price: 1.19
SA051    
English Name:
Four o' Clock Flower  
Latin name:
Mirabilis jalapa Linn.
Sow: 22-26C   
Grow: 18-38C
Height: 30-50cm
Packet price: 1.89
SA052    
English Name: Purple Four o' Clock Flower  
Latin name:
Mirabilis jalapa Linn.
Sow: 22-26C   
Grow: 18-38C
Height: 30-50cm
Packet price: 1.79
SA053    
English Name:
Mixed Border Flowers 1 
Latin name:
Various
Sow: 20-25C   
Grow: 15-38C
Height: 30-60C
Packet price: 1.55
SA054    
English Name:
Mixed Border Flowers 2  
Latin name:
Various
Sow: 20-25C   
Grow: 15-38C
Height: 30-60C
Packet price: 1.55
SA055    
English Name:
Godetia  
Latin name:
Godetia amoena
Sow: 20-25C   
Grow: 15-35C
Height: 30-40cm
Packet price: 1.29
SA056    
English Name:
Pink Cornflower  
Latin name:
Centaurea cyanus
Sow: 20-25C   
Grow: 15-35C
Height: 30-40cm
Packet price: 1.55
SA057    
English Name:
Blue Cornflower  
Latin name:
Centaurea cyanus
Sow: 20-25C   
Grow: 15-35C
Height: 30-40cm
Packet price: 1.53
SA058    
English Name:
Centaurea 
Latin name:
Centaurea moschata
Sow: 20-25C   
Grow: 15-35C
Height: 40-60cm
Packet price: 1.63
SA059    
English Name:
Mixed Colour Pansy  
Latin name:
Viola tricolor
Sow: 18-25C   
Grow: 10-30C
Height: 10-20cm
Packet price: 1.29
SA068    
English Name:
Pouch Nemesia  
Latin name:
Nemesia strumosa
Sow: 18-25C   
Grow: 15-30C
Height: 10-20cm
Packet price: 1.79
SA069    
English Name:
Fennel Flower  
Latin name:
Nigella damascena
Sow: 20-25C   
Grow: 15-38C
Height: 30-40cm
Packet price: 1.19
SA073    
English Name:
Pink Globe Amaranth  
Latin name:
Gomphrena globosa
Sow: 20-26C   
Grow: 20-38C
Height: 20-30cm
Packet price: 1.69
SA072    
English Name:
Limonium Suworowii 
Latin name:
Psylliostachys suworowii
Sow: 20-25C   
Grow: 18-35C
Height: 30-45cm
Packet price: 1.53
SA071    
English Name:
Silk (Cupe) Marigold  
Latin name:
Dimorphotheca sinuata
Sow: 20-25C   
Grow: 18-35C
Height: 15-20cm
Packet price: 1.69
SA070    
English Name:
Ornamental Kale  
Latin name:
Brassica oleracea
Sow: 18-25C   
Grow: 10-30C
Height: 20-25cm
Packet price: 1.53
SA061    
English Name:
Yellow/Black Pansy  
Latin name:
Viola tricolor
Sow: 18-25C   
Grow: 10-30C
Height: 10-20cm
Packet price: 1.67
SA062    
English Name:
Red Pansy  
Latin name:
Viola tricolor
Sow: 18-25C   
Grow: 10-30C
Height: 10-20C
Packet price: 1.39
SA066    
English Name:
Small Cornuta  
Latin name:
Viola tricolor cornuta
Sow: 18-25C   
Grow: 10-30C
Height: 10-20cm
Packet price: 1.53
SA065    
English Name:
Blue/Black Pansy  
Latin name:
Viola tricolor
Sow: 18-25C   
Grow: 10-30C
Height: 10-20cm
Packet price: 1.89
SA064    
English Name:
Blue Pansy  
Latin name:
Viola tricolor
Sow: 18-25C   
Grow: 10-30C
Height: 10-20cm
Packet price: 1.69
SA060    
English Name:
Yellow Pansy  
Latin name:
Viola tricolor
Sow: 18-25C   
Grow: 10-30C
Height: 10-20cm
Packet price: 1.29
SA063    
English Name:
Red/Black Pansy  
Latin name:
Viola tricolor
Sow: 18-25C   
Grow: 10-30C
Height: 10-20cm
Packet price: 1.63
SA067    
English Name:
Transvaal Daisy  
Latin name:
Osreospermum sp
Sow: 20-25C   
Grow: 18-35C
Height: 10-20cm
Packet price: 1.69
SA074    
English Name:
Large Globe Amaranth  
Latin name:
Gomphrena globosa
Sow: 20-26C   
Grow: 20-38C
Height: 30-40cm
Packet price: 1.79
SA075    
English Name:
Straw Flower  
Latin name:
Helichrysum bracteatum
Sow: 20-26C   
Grow: 15-38C
Height: 40-50cm
Packet price: 1.19
SA090    
English Name:  Larkspur Rocket consolida  
Latin name:
C. ajacis (Linn.) Schur
Sow: 18-25C   
Grow: 18-30C
Height: 30-50cm
Packet price: 1.79
SA089    
English Name:
Mixed Colour Stock  
Latin name:
Matthiola incana
Sow: 18-25C   
Grow: 18-30C
Height: 30-40cm
Packet price: 1.69
SA088    
English Name:
Primula  
Latin name:
Primula malacoides
Sow: 20-25C   
Grow: 15-30C
Height: 15-20cm
Packet price: 1.49
SA087    
English Name:
Yellow Dahlia  
Latin name:
Dahlia pinnata
Sow: 20-25C   
Grow: 20-35C
Height: 25-35cm
Packet price: 1.79
SA086    
English Name:
Red Dahlia  
Latin name:
Dahlia pinnata
Sow: 20-25C   
Grow: 20-35C
Height: 25-35cm
Packet price: 1.79
SA085    
English Name:
Mixed Colour Dahlia  
Latin name:
Dahlia pinnata
Sow: 20-25C   
Grow: 20-35C
Height: 25-35cm
Packet price: 1.59
SA084    
English Name:
Sweet Bluebasin  
Latin name:
Scabiosa atropurpurea
Sow: 20-25C   
Grow: 18-35C
Height: 40-60cm
Packet price: 1.19
SA083    
English Name:
Rocket Candytuft  
Latin name:
Iberis amara
Sow: 20-25C   
Grow: 18-35C
Height: 10-15cm
Packet price: 1.29
SA082    
English Name:
Pink Spice Snowball  
Latin name:
Lobularia maritima
Sow: 20-26C   
Grow: 15-40C
Height: 10-15cm
Packet price: 1.79
SA081    
English Name:
White Spice Snowball  
Latin name:
Lobularia maritima
Sow: 20-26C   
Grow: 15-40C
Height: 10-15cm
Packet price: 1.79
SA080    
English Name:
Tropical Ageratum  
Latin name:
Ageratum conyzoides
Sow: 20-25C   
Grow: 18-35C
Height: 30-50cm
Packet price: 1.79
SA079    
English Name:
Multicolour Lavender  
Latin name:
Limonium sinensis
Sow: 20-25C   
Grow: 18-35C
Height: 30-50cm
Packet price: 1.29
SA078    
English Name:
Lobelia  
Latin name:
Lobelia erinus
Sow: 20-25C   
Grow: 18-35C
Height: 15-20cm
Packet price: 1.19
SA077    
English Name:
Chilean Daffodil  
Latin name:
Salpiglossis sinunata
Sow: 18-25C   
Grow: 15-38C
Height: 40-60cm
Packet price: 1.89
SA076    
English Name:
Morning Glory Mixed  
Latin name:
Convolvulaceae
Sow: 20-25C   
Grow: 20-38C
Height: 20-25cm
Packet price: 1.19
SA091    
English Name:
Sweet Pea  
Latin name:
Lathyrus odoratus
Sow: 20-25C   
Grow: 20-35C
Height: 25-35cm
Packet price: 1.39
SA092    
English Name:
Tropical Mix Nasturtium  
Latin name:
T. majus nanum
Sow: 20-25C   
Grow: 18-35C
Height: 20-30cm
Packet price: 1.49
SA093  
English Name:
Yellow Nasturtium  
Latin name:
T. majus nanum
Sow: 20-25C   
Grow: 18-35C
Height: 20-30cm
Packet price: 1.69
SA094   
English Name:
Red Garden Nasturtium  
Latin name:
T. majus nanum
Sow: 20-25C   
Grow: 18-35C
Height: 20-30cm, trailing
Packet price: 1.19
SA095    
English Name:
Mixed Cosmos  
Latin name:
Cosmos bipinnatus
Sow: 20-26C   
Grow: 20-38C
Height:20-50cm
Packet price: 1.29
SA096    
English Name:
Pink Cosmos  
Latin name:
Cosmos bipinnatus
Sow: 20-26C   
Grow: 20-38C
Height: 20-50cm
Packet price: 1.19
SA097    
English Name:
White Cosmos  
Latin name:
Cosmos bipinnatus
Sow: 20-26C   
Grow: 20-38C
Height: 20-50cm
Packet price: 1.19
SA098    
English Name:
Evening Primrose  
Latin name:
Oenothera biennis
Sow: 18-25C   
Grow: 20-35C
Height: 30-50cm
Packet price: 1.43
SA099    
English Name: Yellow/
Orange Cosmos  
Latin name:
Cosmos sulphureus
Sow: 20-25C   
Grow: 20-36C
Height: 30-50cm
Packet price: 1.43
SA100    
English Name:
Spiny Spiderflower  
Latin name:
Cleome spinosa
Sow: 25-25C   
Grow: 15-40C
Height: 30-50cm
Packet price: 1.79
SA101    
English Name:
Velvet Treemallow  
Latin name:
Lavatera arborea
Sow: 20-25C   
Grow: 20-36C
Height: 40-60cm
Packet price: 1.69
SA102    
English Name:
Cotton Ornamenta  
Latin name:
Nicotiana
Sow: 20-25C   
Grow: 20-36C
Height: 40-100cm
Packet price: 1.79
SA103    
English Name:
Safflower  
Latin name:
Carthamus tinctorius
Sow: 20-25C   
Grow: 20-36C
Height: 40-60cm
Packet price: 1.83
SA104    
English Name:
California Poppy  
Latin name:
Eschschdtzia
Sow: 20-25C   
Grow: 20-35C
Height: 20-30cm
Packet price: 1.89
SA113    
English Name:
Fruticose Nailhead Fruit  
Latin name:
Gom. fruticosus(L.)R.Br.
Sow: 20-25C   
Grow: 15-38C
Height: 50-70cm
Packet price: 1.59
SA112    
English Name:
Love-Lies-Bleeding  
Latin name:
Amaranthus
Sow: 18-25C   
Grow: 18-35C
Height: 50-80cm
Packet price: 1.19
SA105    
English Name:
Caesalpinia  
Latin name:
Caesalpinia pulcherrima
Sow: 20-25C   
Grow: 20-35C
Height: 80-120cm
Packet price: 1.89
SA106    
English Name:
Chrysanthemum Mixed 
Latin name:
Chrysanthemum
Sow: 20-26C   
Grow: 18-36C
Height: 40-60cm
Packet price: 1.29
SA107    
English Name:
Everlasting Chrysanth 
Latin name:
Chrysanthemum
Sow: 20-26C   
Grow: 18-36C
Height: 40-60cm
Packet price: 1.29
SA108    
English Name:
Winged Nicotiana  
Latin name:
Nicotiana sanderae
Sow: 20-25C   
Grow: 20-38C
Height: 30-50C
Packet price: 1.49
SA109    
English Name:
Paracress Spotflower  
Latin name:
Spilanthes oleracea L.
Sow: 20-25C   
Grow: 15-38C
Height: 30-50cm
Packet price: 1.49
SA110    
English Name:
Monkey Flower  
Latin name:
Mimulus moschatus
Sow: 20-25C   
Grow: 18-35C
Height: 20-30cm
Packet price: 1.69
SA111    
English Name:
Wallflower  
Latin name:
Cheiranthus
Sow: 20-25C   
Grow: 18-35C
Height: 20-35cm
Packet price: 1.19
SA114    
English Name:
Buckwheat  
Latin name:
Fagopyrum Mill
Sow: 20-25C   
Grow: 15-38C
Height: 50-70cm
Packet price: 1.19
SA115    
English Name:
Schizanthus  
Latin name:
Schizanthus
Sow: 20-25C   
Grow: 18-35C
Height: 20-30cm
Packet price: 1.59
SA116    
English Name:
Egg Flower  
Latin name:
Layia
Sow: 20-25C   
Grow: 18-38C
Height: 30-50cm
Packet price: 1.79
SA117    
English Name:
Common China Mallow  
Latin name:
Malvaceae
Sow: 18-25C   
Grow: 18-38C
Height: 50-70cm
Packet price: 1.39
SA118    
English Name:
White Daisy  
Latin name:
Chrys. paludosum.
Sow: 20-25C   
Grow: 18-38C
Height: 10-20cm
Packet price: 1.19
SA119    
English Name:
Yellow Daisy  
Latin name:
Chrysanth. multicaule
Sow: 18-25C   
Grow: 15-38C
Height: 20-30C
Packet price: 1.29
SA120    
English Name:
Potted Sunflower  
Latin name:
Helianthus annus
Sow: 18-25C   
Grow: 15-40C
Height: 30-50cm
Packet price: 1.79
SA121   
English Name:
Sunflower Teddy Bear  
Latin name:
Helianthus annus
Sow: 18-25C   
Grow: 15-40C
Height: 30-50cm
Packet price: 1.49
SA122    
English Name:
Sunflower Giant Yellow 
Latin name:
Helianthus annus
Sow: 18-25C   
Grow: 15-40C
Height: 120-150cm
Packet price: 1.39
SA123    
English Name:
Sunflower Ruby Sunset  
Latin name:
Helianthus annus
Sow: 18-25C   
Grow: 15-40C
Height: 120-150cm
Packet price: 1.53
SA125   
English Name:
Sunflower Tall Yellow  
Latin name:
Helianthus annus
Sow: 18-25C   
Grow: 15-40C
Height: 120-150cm
Packet price: 1.49
SA124    
English Name:
Sunflower Full Sun  
Latin name:
Helianthus annus
Sow: 18-25C   
Grow: 15-40C
Height: 120-150cm
Packet price: 1.49
SA126    
English Name:
Sunflower Big Tall  
Latin name:
Helianthus annus
Sow: 18-25C   
Grow: 15-40C
Height: 120-150cm
Packet price: 1.29
SA127    
English Name:
Pink Chalkplant  
Latin name:
Gypsophila
Sow: 20-26C   
Grow: 18-40C
Height: Trailing
Packet price: 1.19
SA128    
English Name:
Black Eyed Susan  
Latin name:
Thunbergia
Sow: 20-26C   
Grow: 18-40C
Height: Trailing
Packet price: 1.89
SA129    
English Name:
Trailing Nasturtium  
Latin name:
Tropaeolun majus
Sow: 20-25C   
Grow: 15-35C
Height: Trailing
Packet price: 1.19
SA0130    
English Name:
Trailing Verbena  
Latin name:
Verbena hybrida
Sow: 20-25C   
Grow: 15-38C
Height: Trailing
Packet price: 1.49
SA131    
English Name:
Trailing Petunia  
Latin name:
Petumia hybrida
Sow: 20-25C   
Grow: 15-38C
Height: Trailing
Packet price: 1.59
SA132    
English Name:
Heartleaf Fig Marigold  
Latin name:
Mesembryanthemum
Sow: 20-25C   
Grow: 15-30C
Height: Trailing
Packet price: 1.59
SA133    
English Name:
Swan River Daisy  
Latin name:
Brachycome
Sow: 18-25C   
Grow: 15-35C
Height: Trailing
Packet price: 1.49
SA134    
English Name:
Balloon Flower  
Latin name:
Platycodon grandifrorus
Sow: 20-25C   
Grow: 10-40C
Height: Trailing
Packet price: 1.59
SA135    
English Name:
Striped Morning Glory  
Latin name:
Ipomoea cairica
Sow: 20-25C   
Grow: 18-36C
Height: Sprawl
Packet price: 1.19
SA136    
English Name:
Pink Morning Glory  
Latin name:
Ipomoea cairica
Sow: 20-25C   
Grow: 18-36C
Height: Sprawl
Packet price: 1.29
SA137    
English Name:
Blue Morning Glory  
Latin name:
Ipomoea cairica
Sow: 20-25C   
Grow: 18-36C
Height: Sprawl
Packet price: 1.29
SA138    
English Name:
Cypress Vine Starglory  
Latin name:
Quamoclit pennata
Sow: 18-25C   
Grow: 20-40C
Height: Sprawl
Packet price: 1.89
SA139    
English Name:
Chinese Pink  
Latin name:
Dianthus chinensis
Sow: 18-25C   
Grow: 10-30C
Height: 15-20cm
Packet price: 1.19
SA140    
English Name:
American Lilac Pink  
Latin name:
Dianthus superbus
Sow: 18-25C   
Grow: 15-38C
Height: 30-40cm
Packet price: 1.69
SA141    
English Name:
Lilac Pink  
Latin name:
Dianthus superbus
Sow: 20-25C   
Grow: 10-35C
Height: 30-40cm
Packet price: 1.19
SA142    
English Name:
Hollyhock  
Latin name:
Althaea
Sow: 18-25C   
Grow: 10-35C
Height: 100-150cm
Packet price: 1.59
SA143    
English Name:
Pink Potted Hollyhock  
Latin name:
Althaea
Sow: 18-25C   
Grow: 10-35C
Height: 50-70cm
Packet price: 1.89
SA144    
English Name:
Red Potted Hollyhock  
Latin name:
Althaea
Sow: 18-25C   
Grow: 10-35C
Height: 50-70cm
Packet price: 1.89
SA145    
English Name:
Corn Poppy  
Latin name:
Papaver rhoeas
Sow: 18-25C   
Grow: 10-35C
Height: 30-50cm
Packet price: 1.19
SA146    
English Name:
Gazania 
Latin name:
Gazania
Sow: 18-25C   
Grow: 15-38C
Height: 15-20cm
Packet price: 1.79
SA147   
English Name:
Rose Periwinkle  
Latin name:
Catharanthus roseus
Sow: 20-25C   
Grow: 18-38C
Height: 15-20cm
Packet price: 1.89
SA148    
English Name:
Yellow Abelmoschus  
Latin name:
Abelmoschus Medic.
Sow: 18-25C   
Grow: 10-35C
Height: 50-70cm
Packet price: 1.89
SA149    
English Name:
Columbine Mixed 
Latin name:
Aquilegia
Sow: 18-25C   
Grow: 10-35C
Height: 30-50cm
Packet price: 1.59
SA150    
English Name:
Gayfeather  
Latin name:
Liatris spicata
Sow: 18-25C   
Grow: 15-35C
Height: 40-60cm
Packet price: 1.59
SA181    
English Name:
Oregon Fleabane  
Latin name:
Erigerou speciosus
Sow: 20-25C   
Grow: 15-35C
Height: 20-30cm
Packet price: 1.29
SA180    
English Name:
Purple Cone Flower  
Latin name:
Ratibida columnifera
Sow: 20-25C   
Grow: 10-35C
Height: 30-50cm
Packet price: 1.59
SA152    
English Name:
Red Harebell  
Latin name:
Penstemon
Sow: 20-25C   
Grow: 10-35C
Height: 30-40cmC
Packet price: 1.49
SA0153    
English Name:
Canterbury Bells  
Latin name:
Campanula
Sow: 20-25C   
Grow: 10-35C
Height: 30-40cm
Packet price: 1.19
SA154    
English Name:
Fragrant Pink Primrose  
Latin name:
Oenothera odorata
Sow: 20-25C   
Grow: 15-35C
Height: 30-40cm
Packet price: 1.49
SA155    
English Name:
Black Rose Pink  
Latin name:
Dianthus Linn.
Sow: 20-25C   
Grow: 10-35C
Height: 20-30cm
Packet price: 1.49
SA156    
English Name:
Toothed Leaf Yarrow  
Latin name:
Achillea Linn.
Sow: 20-25C   
Grow: 10-35C
Height: 40-50cm
Packet price: 1.49
SA157    
English Name:
Alpine Aster  
Latin name:
Aster alpinum
Sow: 20-25C   
Grow: 10-35C
Height: 20-30cm
Packet price: 1.69
SA158    
English Name:
European Verbena  
Latin name:
Verbena officinalis Linn.
Sow: 20-25C   
Grow: 10-35C
Height: 30-40cm
Packet price: 1.49
SA159    
English Name:
Hornsage Yellow  
Latin name:
Incarvillea sinensis
Sow: 20-25C   
Grow: 10-35C
Height: 30-50cm
Packet price: 1.69
SA160    
English Name:
False Dragonhead  
Latin name:
Physostegia virginiana
Sow: 20-25C   
Grow: 15-35C
Height: 30-40cm
Packet price: 1.79
SA161    
English Name:
Foxglove  
Latin name:
Digitalis purpurea
Sow: 18-25C   
Grow: 15-38C
Height: 20-30C
Packet price: 1.39
SA162    
English Name:
Lupin  
Latin name:
Lupinus L.
Sow: 20-25C   
Grow: 15-35C
Height: 30-50cm
Packet price: 1.69
SA163    
English Name:
Blue Sage  
Latin name:
Salvia farinacea
Sow: 20-25C   
Grow: 15-38C
Height: 30-50cm
Packet price: 1.49
SA164    
English Name:
Creeping Wood Sorrel  
Latin name:
Oxalis corniculata Linn.
Sow: 20-25C   
Grow: 15-38C
Height: 10-20cm
Packet price: 1.39
SA165    
English Name:
Cockle  
Latin name:
Agrostemma githago
Sow: 20-25C   
Grow: 15-38C
Height: 20-30cm
Packet price: 1.29
SA166    
English Name:
Spiked Speedwell  
Latin name:
Veronica spicata
Sow: 18-25C   
Grow: 15-38C
Height: 30-50C
Packet price: 1.49
SA167    
English Name:
Mongolian Dandelion  
Latin name:
Taraxacum mongolicom
Sow: 18-25C   
Grow: 15-38C
Height: 10-20C
Packet price: 1.19
SA168    
English Name:
Selfheal Big Flower  
Latin name:
Prunella grandiflora
Sow: 18-25C   
Grow: 15-38C
Height: 20-30cm
Packet price: 1.69
SA169    
English Name:
Morocco Toadflax  
Latin name:
Linaria vulgaris
Sow: 18-25C   
Grow: 15-35C
Height: 20-30cm
Packet price: 1.69
SA170    
English Name:
Violet Orychophragmus
Latin name:
Orychophragmus
Sow: 18-25C   
Grow: 5-35C
Height: 30-50cm
Packet price: 1.79
SA171    
English Name:
Purple Violet  
Latin name:
Violaceae
Sow: 18-25C   
Grow: 10-38C
Height: 10-15cm
Packet price: 1.39
SA172    
English Name:
Violet Queen  
Latin name:
Aubrieta
Sow: 18-25C   
Grow: 10-35C
Height: 10-10C
Packet price: 1.39
SA173    
English Name:
Blue Flax  
Latin name:
Linum perenne
Sow: 18-25C   
Grow: 10-35C
Height: 30-50C
Packet price: 1.39
SA174    
English Name:
Red Flax  
Latin name:
Linum grandiflorum
Sow: 18-25C   
Grow: 15-38C
Height: 30-50C
Packet price: 1.59
SA175    
English Name:
Larkspur  
Latin name:
Consolida ajacis
Sow: 20-25C   
Grow: 15-35C
Height: 30-50cm
Packet price: 1.19
SA176    
English Name:
Indian Blanket  
Latin name:
Gaillardia aristata
Sow: 20-25C   
Grow: 10-35C
Height: 30-50cm
Packet price: 1.69
SA177    
English Name:
Cone Flower  
Latin name:
Rudbeckia hirta
Sow: 20-25C   
Grow: 10-35C
Height: 30-50cm
Packet price: 1.69
SA178    
English Name:
Coreopsis  
Latin name:
Coreopsis Linn.
Sow: 20-25C   
Grow: 10-35C
Height: 30-50cm
Packet price: 1.69
SA179    
English Name:
Double Coreopsis  
Latin name:
Coreopsis Linn.
Sow: 20-25C   
Grow: 10-35C
Height: 30-50cm
Packet price: 1.79
60
20
25
50
30
25
45
50
100
20
30
30
20
40
30
30
30
50
50
15
10
50
30
6
25
50
30
50
20
8
25
SA183   
English Name:
Florists Cineraria Mixed  
Latin name:
Senecio cruenthus
Sow: 10-20C   
Grow: 10-25C
Height: 20-30cm
Packet price: 1.49
SA184   
English Name:
Woodland Forget-Me-Not  
Latin name:
Myosotis syluatica
Sow: 18-20C   
Grow: 15-35C
Height: 15-25cm
Packet price: 1.49
SA185   
English Name:
Pansy  
Latin name:
Viola tricolour
Sow: 18-26C   
Grow: 10-30C
Height: 15-20cm
Packet price: 1.39
SA186   
English Name:
Prairie Coneflower  
Latin name:
Ratibida columnifera
Sow: 20-25C   
Grow: 10-35C
Height: 30-50cm
Packet price: 1.59
SA187  
English Name:
Woodruff 
Latin name:
Asperula orientalis
Sow: 22-25C   
Grow: 18-35C
Height: 30-40cm
Packet price: 1.49
SA188   
English Name:
Carnation Scarlet Lady  
Latin name:
Dianthus caryophyllus
Sow: 18-25C   
Grow: 10-30C
Height: 15-20cm
Packet price: 1.49
SA189   
English Name:
Petunia Mixed Colour  
Latin name:
Petunia hybrida
Sow: 22-26C   
Grow: 15-35C
Height: 15-20cm
Packet price: 1.59
SA190   
English Name:
Pot French Marigold  
Latin name:
Tagetes patula
Sow: 15-30C   
Grow: 18-40C
Height: 20-30cm
Packet price: 1.59
SA191   
English Name:
Columbine Purple Beauty  
Latin name:
Aquilegia
Sow: 18-25C   
Grow: 10-35C
Height: 35-45cm
Packet price: 1.69
SA192  
English Name:
Columbine Bluebird 
Latin name:
Aquilegia
Sow: 18-25C   
Grow: 10-35C
Height: 35-45cm
Packet price: 1.69
SA193   
English Name:
Columbine Egret  
Latin name:
Aquilegia
Sow: 18-25C   
Grow: 10-35C
Height: 35-45cm
Packet price: 1.89
30
50
30
30
50
30
75
30
30
30
30
SA194   
English Name:
Large Flower Larkspur 
Latin name:
Delphinium Grandiflorum
Sow: 18-25C   
Grow: 18-30C
Height: 40-60cm
Packet price: 1.59
SA195   
English Name:
Primrose Mixed Colour  
Latin name:
Primula malacoides
Sow: 20-25C   
Grow: 15-30C
Height: 15-20cm
Packet price: 1.59
50
50
20
40
50
30
50
30
SA196  
English Name:
Semi Trailing Verbena  
Latin name:
Verbena hybrida
Sow: 20-25C   
Grow: 15-38C
Height: Trailing
Packet price: 1.69
20
SA197 
English Name:
Semi Trailing Petunia  
Latin name:
Petunia hybrida
Sow: 20-25C   
Grow: 15-38C
Height: Trailing
Packet price: 1.69
40
10
SA198    
English Name:
Firewheel  
Latin name:
Gaillardia pulchella Foug.
Sow: 20-25C   
Grow: 10-35C
Height: 30-50cm
Packet price: 1.69
30
30
15
30
SA199    
English Name:
Glorybind  
Latin name:
Convolvulus Linn.
Sow: 18-22C   
Grow: 15-35C
Height: 20-25cm
Packet price: 1.39
30
50
40
10
50
7
50
30
40
SA200   
English Name:
Common Calceolaria 
Latin name:
Calceolaria herbeohybrida
Sow: 15-20C   
Grow: 15-30C
Height: 10-15cm
Packet price: 1.79
100
40
SA201  
English Name:
Bigflower Campion 
Latin name:
Lychnis fulgens
Sow: 18-25C   
Grow: 15-30C
Height: 25-50cm
Packet price: 1.69
40
SA204
English Name:
New York Aster
Latin name:
Aster novi-belgii
Sow: 20-26C   
Grow: 10-38C
Height: 40-60cm
Packet price: 1.59
6
30
30
30
30
20
SA202  
English Name:
Herbaceous Peony
Latin name:
Paeonia lactflora
Sow: 0-10C   
Grow: 16-25C
Height: 50-100cm
Packet price: 1.79
10
75
75
75
75
SA203 
English Name:
Abelmoschus
Latin name:
Abelmoschus moschatus medik
Sow: 18-25C   
Grow: 15-35C
Height: 30-60cm
Packet price: 1.69
30
40
25
30
15
20
15
15
30
25
50
30
25
30
20
SP004    
English Name:
Red Sunflower 'Good Luck'     
Latin name:
Helianthus annuus      
Sow: 18-25C Directly to soil in late spring.    
Grow: 15-40C
Height: 60-200cm
Packet price: 1.69
SP003    
English Name:
Red Sun Plant     
Latin name:
Portulaca grandiflora      
Sow: 20-26C Can be grown all year indoors.    
Grow: 20-40C Plant directly to soil late spring.
Height: 80-100cm
Packet price: 1.19
SP002    
English Name:
Persian Buttercup     
Latin name:
Ramunculus chinensis   
Sow: 7-15C Sow directly to soil in spring or early summer.
Grow: 07-40C Beautiful, colourful flower.
Packet price: 1.59
20
60
10
SP006    
English Name:
Motherwort     
Latin name:
Leonurus artemisia (Lour.) s. Y. Hu      
Sow: 15-30C Directly to soil in early spring.    
Grow: 15-35C
Height: 60-100cm
Packet price: 1.19
SP005    
English Name: Limonium     
Latin name:
Psylliostachy suworowii     
Sow: 20-25C Directly to soil during late spring.    
Grow: 18-35C. Herb, long flowering, prefers shady position.
Height: 30-100cm
Packet price: 1.69
SP008    
English Name:
Green Youth & Old Age   
Latin name:
Zinnia elegans
Sow: 22-26C Greenhouse  
Grow: 20-40C Sunny position outside.
Height: 70-80cm
Packet price: 1.39
30
SP009    
English Name:
Joseph's Coat     
Latin name:
Amaranthus tricolour      
Sow: 20-25C Greenhouse in spring or directly to soil in early summer.    
Grow: 15-35C
Height: 15-100cm
Packet price: 1.69
30
10
30
SP007    
English Name: Cinnabar Root (Coralberry)  
Latin name:
Ardisia crenata Sims.
Sow: 20-25C Greenhouse  
Grow: 20-35C Sunny position outside or good pot plant.
Height: 150-200cm
Packet price: 1.69
6
Walmer's Seeds
Quality Seeds for a Changing Environment
12
35
20
40
20
35
35
40
40
20
15
15
15
40
20
40
100
40
40
20
40
30
40
10
15
30
15
25
25
25
10
40
40
index sitemap advanced
search engine by freefind